Find out how we help change Lives in South African townships

More

Stichting CWD in South Africa

RSIN (fiscaal nummer): 857681710

Adres

Stichting CWD in South Africa
Ensahlaan 11
3723 HT Bilthoven

Doelstelling

Uitsluitend het ondersteunen van projecten van "Catholic Welfare and Development (CWD)" in Kaapstad (Zuid-Afrika), op praktisch en financiëel gebied, in het bijzonder het verwerven van financiële middelen. Informatie over CWD staat op www.cwd.org.za

Donaties aan Catholic Welface and Development (CWD) in South Africa kunnen rechtstreeks worden overgemaakt naar de bank van de organisatie in Kaapstad, waar CWD is geregistreerd als een Niet-winst-beogende Niet-Governmentele Organisatie (NGO). Vanaf 1 januari 2017 is Rural Outreach Africa door Nederland erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; RSIN/Fiscaal nummer: 8253.65.417). Overmaken van donaties naar organisaties in Africa is ingewikkeld en brengt hoge kosten met zich. Om die reden hebben wij in Nederland de Stichting CWD in South Africa, opgericht. Inmiddels heeft de Nederlandse Stichting ook de ANBI status. Het RSIN/Fiscaal nummer is: 8576 81 710.

ANBI

De ANBI status maakt het mogelijk om giften af te trekken van de inkomstenbelasting. Dit geldt niet alleen in Nederland, maar in alle landen van de Europese Unie (EU).

De Stichting CWD in South Africa is opgezet om het doen van giften ter ondersteuning van de projecten van Catholic Welface and Development eenvoudiger te maken. In de statuten van de Stichting CWD in South Africa staat als doel: Uitsluitend het ondersteunen van projecten van Catholic Welface and Development (CWD) in South Africa op financiëel en praktisch gebied, in het bijzonder het verwerven van financiële middelen. Ook staat in de statuten dat het doel van de Stichting niet kan worden gewijzigd. De statuten kunnen worden opgehaald door op deze zin te klikken.

of door overschrijving
naar IBAN NL03TRIO0338639012
t.n.v. Stichting CWD in South Africa

Beleidsplan

De stichting is opgericht om de Zuid-Afrikaanse organisatie, gevestigd in Kaapstad, te ondersteunen, hoofdzakelijk financieel. De reden is dat die organisatie goede ideeën en plannen heeft, maar vaak de financiële middelen niet heeft om die ideeën uit te voeren. Voor details, zie de website van de organisatie: http://www.cwd.org.za

Het beleid van de Nederlandse Stichting CWD in South Africa is erop gericht financiële middelen te verwerven door middel van:

  • Het informeren van mogelijk geïnteresseerden over de activiteiten van de Zuid-Afrikaanse organisatie (CWD), vooreerst uit de kennissenkring van de oprichters/bestuurder. Dit niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen.
  • In een later stadium over de stichting en CWD publiceren in verscheidene media met als doel meer donateurs te krijgen.
  • Het uitnodigen om te doneren en zo mogelijk ook anderen uit te nodigen dit te doen.
  • De ontvangen donaties minstens één maal per jaar over te maken naar de bankrekening van de Zuid-Afrikaanse organisatie.
  • Aan de donateurs minstens één maal per jaar en uitsluitend indien gewenst, op de hoogte te stellen van hoe de donaties bijdragen aan de doelstellingen van CWD.
  • Het financiële verslag van de stichting publiceren op de website van de stichting: http://www.cwdstichting.nl
  • Een Engelse en wellicht later ook een Duitse en/of Spaanse versie van de website maken i.v.m. het werven van donateurs in andere landen

Bestuurdersfunctie en namen

Hubertus Lelieveld

Voorzitter

Albertus van der Plas

Secretaris

Marcel Hulsegge

Penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Verslag uitgevoerde activiteiten

In overleg met de Zuid-Afrikaanse organisatie en Notariskantoor Houwing Van Beek in Bilthoven opstellen van de statuten en vervolgens het oprichten van de stichting op 13 juni 2017.

Het aanvragen van een bankrekening bij de Triodosbank in Zeist

Jaarverslag 2017 van de Stichting CWD South Africa

De Stichting is opgericht op 13 juni 2017 en heeft tot doel: het uitsluitend ondersteunen van projecten van Rural Outreach Program Africa , gevestigd te Kaapstad, Zuid-Afrika, op financieel en praktisch gebied, in het bijzonder bij het verwerven van financiele middelen.

Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 december 2017 uit:

H.L.M. Lelieveld, voorzitter
A.H.W.M. van der Plas, secretaris
M. Hulsegge, penningmeester

De Belastingdienst heeft op 5 februari 2018 een Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling afgegeven voor de Stichting, per de oprichtingsdatum van de Stichting.

De Stichting had in 2017 de volgende begin- en eindbalans:

Bedragen in euro’s

Activa Passiva
Beginbalans per 13 juni 2017: € 0,00 € 0,00
Eindbalans per 31 december 2017: € 17,31 € 17,31

Staat van baten en lasten:

Inkomsten: € 600,00
Uitgaven: € 582,69
Saldo: € 17,31

Toelichting:

De inkomsten betreffen een schenking om de oprichting mogelijk te maken, de uitgaven betreffen kosten van passeren van de oprichtingsakte, kosten Kamer van Koophandel en bank en transactiekosten.

De Stichting heeft in 2017 geen investeringen gedaan en geen geen vreemd kapitaal uitstaan, waardoor de eindbalans bestaat liqiuide middelen die aan de algemene reserve zijn toegevoegd. Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

De bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet en brengen geen kosten in rekening bij de Stichting.

Het eindsaldo staat op rekeningnr NL03TRIO0338639012 op naam van de Stichting.

De Stichting verwacht in 2018 actief fondsen te gaan werven conform de statutaire doelstelling.

Bilthoven, april 2018

Namens de Stichting

H.L.M. Lelieveld
A.H.W.M. van der Plas
M. Hulsegge